Процедура по набор и подбор

Тази дейност се осъществява на няколко етапа.

1. Планиране – в контекста на текущите планове за развитие (до 1 година) фирмата изготвя работен план в който се уточнява броя и квалификацията на персонала необходим за осъществяването на планираните през годината дейности. Залагат се и необходимите критерии на които следва да отговарят работещите за постигането на целите на плана – квалификация, правоспособност, базови умения, професионален опит и пр., както и броя и профила на необходимите специалисти.

2. Набор – процедура по оповестяване на свободните работни места необходими за текущата година посредством различни канали – трудови посредници, обяви в сайтове за работа, неформални контакти и др. Целта на процедурата по набор е да осигури на дружеството достатъчен брой подходящи кандидати за свободните позиции от които посредством подбора да бъдат наети най-подходящите. Представя се информация за спецификата на работата и необходимите документи за кандидатстване. Често конвенционалните методи не могат да осигурят достатъчно кандидати с подходящ профил, поради което се налага използването на нестандартни подходи (разлепване на обяви на посещавани места, използване на социални мрежи и др.).

3. Подбор – дейност целяща да установи степента на съответствие на качествата на кандидата с изискванията на работата, включително и медицинска годност. Формулират се специфични критерии за пригодност, установява се реда и начина за проверка на степента на съответствие на всеки кандидат с изискванията. За целите на подбора се разработват и прилагат специфични методи за оценка на кандидатите – структурирано интервю, различни диагностични средства (психологически и други тестове), отзиви от предишни работодатели, препоръки, преглед на професионалния опит и пр. Работодателят определя комисия (екип) от подходящи специалисти за осъществяване на подбора с цел да се гарантира максимална обективност и надеждност при вземането на решенията свързани с избора на конкретно лице.

4. Наемане – процес на формализиране на трудово-правните взаимоотношения между страните посредством трудов договор с регламент на основните елементи в него – работно време, трудово възнаграждение, права, задължения и отговорности. Регламентират се срокът на изпитване, количествените и качествени показатели на резултата от извършваната работа, реда и начина за осъществяване на обратна връзка и контрол, дисциплинарните и поощрителни мерки, изискванията за безопасност и здраве при работа, обхвата и съдържанието на информацията представляваща търговска тайна и поверителна информация, пропускателен режим и др. специфични условия.

Предвид динамиката в работата и необходимостта от гъвкава реакция по отношение на кадровата обезепеченост, в дружеството се създава база данни с потенциални кандидати за работа, които по един или друг начин са кандидатствали за определена позиция. При възникване на текуща нужда от нова работна сила, се пристъпва към набор на необходимите за подбора кандидати. За целта се използват различни канали като обяви в интернет и специализирани сайтове за работа, местните структури на Агенция по заетоста, услуги на частни трудови посредници, а ако е необходимо и чрез оповестяване на съседните населени места с печатни обяви разлепени на оживени места. Набирането на достатъчен брой кандидати е задължително условие преди провеждането на процедурата по подбор. Пускането на обяви в различни медии следва да бъде предварително планирано и съгласувано с ръководството на фирмата. Формулирането на самата обява следва да бъде прецизно осъществено, понеже от него зависи какви потенциални кандидати ще проявят интерес към нея. В обявата следва да се опише естеството на предлаганата работа, задължителните изисквания на които следва да отговарят потенциалните кандидати, работното време, както и предвижданото възнаграждение и други условия и придобивки.

Постъпването на работа в дружеството става в съответствие с изискванията на КТ и настоящата процедура. За всички длъжности и свободни (овакантени) работни места работодателя определя комисия за извършване на подбор. Комисията по подбор разработва критериите за подбор и специфичните изисквания за заемане на съответната позиция, след което разглежда документите на кандидатите и преценява доколко отговарят на предварителните изисквания. Критериите за пригодност са общи и специфични:

  1. Общите критерии се отнасят за всички работни места и съдържат образователен минимум, професионален опит, медицински противопоказания, психофизическа пригодност.
  2. Специфичните критерии се отнасят до конкретни умения и познания, ключови компетенции, специализирани квалификации, определен набор от качества и други изисквания свързани с особеностите на конкретната позиция.

Одобрените по документи кандидати се канят на интервю, при необходимост от уточняване на тяхната квалификация и качества се провежда тестова процедура с различни диагностични методи с цел обективност при избора. Одобрените кандидати за работа се известяват предварително, като се уточняват датата и часът на явяване на работа, необходимите документи, които следва да представи кандидатът за работа и други подробности по повод назначението.

Критериите за пригодност за различните длъжности са различни и поради това за преценката на пригодността на всеки от кандидатите се сформира комисия от поне двама души от страна на “Име на фирма” ООД, които да извършат оценката на кандидатите. Членовете на комисията се определят от управителя на држеството в зависимост от общите и специфичните умения и познания които трябва да притежава кандидата, като в комисията може да бъдат привличани и външни експерти или да бъде търсено тяхното становище (консултанти по безопасност и здраве или по подбор на кадри) по отношение на противопоказани и ключови параметри за съответната длъжност. При подбор на ръководни кадри или водещи експерти, които имат отговорни задачи вменени с длъжностна характеристика или предполагат вземането на ключови решения, по усмотрение на управителния съвет, кандидатите могат да бъдат подлагани на допълнителна тестова процедура за диагностика на техните познания, способности и личностни характеристики.

Критериите за пригодност за всяка позиция са формулирани в длъжностната характеристика, а допълнителни критерии предвид степента на отговорност на позицията могат да се определят непосрествено преди стартирането на набора на кандидати. Когато наборът от критерии стане твърде голям и разнороден е необходимо за всеки критерий да бъде определено специфично тегло, т.е. да се оцени степента му на значимост (примерно по предварително разработена скала). Данните от различните оценки и заключенията на комисията се описват в протокол, като за всяко лице се определя становище съдържащо мнението комисията по линията – подходящ-частично подходящ-неподходящ и съответно препоръка за наемане – за наемане от текущ порядък, когато кандидата е подходящ за конкретната позиция, за наемане на по-късен етап, понеже кандидата е подходящ за друга позиция (различна от текущо обявената), или за наемане в краен случай. Възможно е и определени кандидати да бъдат разпределени в категория резервни, които да служат като „буфер” в случай на отказали се или при възникване на вакантно място поради увеличаване на обема на работата.

При провеждането на предварителни срещи и интервюта за работа на кандидатите се предоставя достатъчен обем информация по отношение на съдържанието на работата, условията на труд, противопоказаните заболявания, режима на труд и почивка, организацията и последователността на операциите и други обстоятелства, които могат да повлияят вземането на решение.

Данните от работата на комисията се документират и архивират. Всички потенциално подходящи кандидати за работа, с които са били осъществени срещи, но към дадения момент тяхното наемане не е било възможно, се архивират в отделна папка „буфер”, като при възникване на необходимост, да бъдат потърсени. Тов спестява време и средства от стартиране на нова процедура по набор и подбор. Всички такива кандидати са оповестени за възможноста да бъдат потърсени за работа на по-късен етап.

Осъзнавайки значението на кадровата обезпеченост, ръководството на “Име на фирма” ООД провежда активна политика по утвърждаване и поддържане на добър работодателски имидж, като се стреми да удовлетворява възможно най-пълно потребностите и целите на работещите. В тази насока дружеството е разработило възможности за кариерно развитие и осигуряване на стажантски програми за млади специалисти, които искат да се развиват в сферата на машиностроенето с гарантирано работно място за период от минимум две години. Във връзка с тази политика, дружеството насърчава работещите да полагат усилия за разпространяване на добър имидж на фирмата, като активно съдействат за информиране и привличане на потенциални кандидати за работа. Освен това “Име на фирма” ООД участва в най-различни обществени и спортни инициативи и спонсорски програми свързани с популяризирането на фирмата, дейността и условията на труд.

Протокол от провеждане на процедура по набор и подбор на кандидати за позицията ...................................................................

Днес, ..........................., във връзка с необходимостта от назначаване на допълнително още ........................ (посочва се колко) работещи за следните позиции:

  • ..................................
  • ..................................

Явиха се следните лица, кандидати за посочените позиции:

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................

5. .......................................................................................................................................

Не се явиха следните лица:

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

С кандидатите беше проведено интервю, като от страна на „Интер Инженеринг 10” ООД, в качеството си на членове на комисия по подбор присъстваха:

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

За всеки от кандидатите беше съставен Формуляр за отчет от данните по процедура по подбор на персонал за позицията..............................................

Документите представени от кандидатите, както и формулярите за отчет на резултатите от процедурата съ съхраняват в архивна папка в класьр „Кандидати за работа”.

Председател на комисията:

 

 

Формуляр за отчет от данните по процедура по подбор на персонал за позицията ....................................................................................................................

Име на кандидат   Дата на интервю  
Длъжност за която кандидатства Квалификация
Образование Стаж
Заключение на комисията По отношение на специфичните критерии По отношение на общите критерии Други бележки и особености в представянето на кандидата
На пряк ръководител
На отговорник човешки ресурси
На друг член на комисията
Общо заключение на комисията
Дата на оценката Подпис: Ръководител
ЧР
Член  
                   

                      

Печат

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.