• Home
  • Новини
  • Относно изменения в Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г

Относно изменения в Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г

Време е за преразглеждане и допълване или изменение на План за противодействие на тероризма. Моля, прочетете, може да сте в обхват на задължени лица!

 

Лесно или трудноуязвим обект за терористична атака е Вашият?

Съгласно измененията от 12.11.2019 г. в Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол, следва да оцените риска, като част от Плана за сигурност.

Отнася се до собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория, както следва:

1. железопътни линии, пристанища и летища и пътни съоръжения по автомагистрали и пътища от първи клас за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях;

2. сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 200 места за посетители или с разгъната застроена площ над 5000 кв.м, както следва:

а) хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, туристически хижи;

б) лечебни заведения за болнична помощ - болници за активно лечение, болници за продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за продължително лечение и рехабилитация;

в) сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската академия на науките;

г) сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата - музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и други зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др.;

д) сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение - храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги, обредни домове и др.;

е) сгради за административно обслужване - административни сгради, банкови и небанкови финансови институции, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.;

ж) сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, услугите и хазарта - търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини, складове за търговия, панаирни палати, сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене, питейни заведения, клубове, барове, дискотеки, обществени бани и сауни, игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с прилежащите към тях складове (хранилища) и работилници за ремонт на оръжие;

з) сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения - приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи;

и) сгради и съоръжения за спорт - всички спортни обекти и съоръжения по Закона за физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия;

3. всички институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория.

Изключени от тази Наредба, са включените в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност.

Кой извършва проверки?

Органите на МВР или ДАНС, но и съвместно от двете ведомства

Има ли предвидени санкции?

Има, при неизпълнение на разпорежданията на контролните органи, регламентирани в чл. 47 от Закон за противодействие на тероризма:

Чл. 47. (1) Който наруши този закон, наложените мерки и ограничения или не изпълни разпореждане на орган на власт, издадено по този закон, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Длъжностно лице, което не изпълни задължение, възложено му с този закон или с издаден въз основа на него подзаконов нормативен акт, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Какво друго трябва да съобразите?

Провеждате ли първоначален и периодичен инструктаж (не е онзи по здраве и безопасност при работа) на служителите в съответния обект? Как е документирано:

  • има ли компетентно лице определено със заповед или решение на директор/управител, за извършване на инструктажа
  • има ли утвърдена програма за провеждане на първоначалния и програма за провеждане на периодичния инструктаж
  • определен ли е начинът на завеждане и удостоверяване на проведения инструктаж /книга/

Провеждате и документирате ли (минимум с протокол)учения за противодействие на тероризма не по-малко от веднъж на шест месеца.

Живеем в сложни времена, така че пожелаваме успех с действията, не само „на хартия“!

Печат

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.