• Home
  • Новини
  • 2020 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА"

2020 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА"

ПРОВЕРЕТЕ ВАШИЯТ КОД (КОДОВЕ) НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Съгласно Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. на Министър Б. Петков (публикувана ДВ бр.87) и на основание Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риск "трудова злополука" е определен коеффициентът на трудов травматизъм по икономически дейност за прилагане през 2020 г.

Ако Вие попадате в обхвата на икономическа дейност, която присъства в приложението на горецитираната заповед, то следва да предприемете действия по застраховане на работещите за съответния риск. Не забравяйте, в застрахователната полица, да включите освен чл. 55, ал. 1 от Кодекс са социално осигуряване, така и чл. 55, ал. 2 от КСО!

Застраховането не приключва с издаване на застрахователна полица!

Често се пропуска актуализация на списъка с работещи, които трябва да са обхванати от нея. Не са редки случаите, в които застрахователно събитие (трудова злополука) се случва на работещ, който не е бил добавен. Препоръчваме да определите лице, което да има ангажимент да предприеме своевременно действия по комуникация със застрахователната компания, при необходимост от допълване или актуализация на списъка. 

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по ико­номически дейности за прилагане през 2020 г.

по

ред

Икономическа дейност Код по КИД – 2008 Коефици­ент на тру­дов травма­тизъм (Ктт) (2015 – 2016 – 2017)
1 2 3 4
1. Добив на метални руди 07 8.37
2. Воден транспорт 50 4.08
3. Възстановяване и дру­ги услуги по управле­ние на отпадъци 39 3.48
4. Добив на въглища 05 2.18
5. Производство на ос­новни метали 24 2.12
6. Събиране и обезвреж­дане на отпадъци; ре­циклиране на мате­риали 38 1.65
7. Строителство на съо­ръжения 42 1.64
8. Производство на дър­вен материал и изде­лия от дървен матери­ал и корк, без мебели; производство на изде­лия от слама и мате­риали за плетене 16 1.61
9. Сухопътен транспорт 49 1.55
10. Ремонт и инсталиране на машини и оборуд­ване 33 1.53
11. Пощенски и куриерски дейности 53 1.50
12. Спомагателни дей­ности в добива 09 1.39
13. Специализирани стро­ителни дейности 43 1.37
14. Складиране на товари и спомагателни дей­ности в транспорта 52 1.33
15. Горско стопанство 02 1.28
16. Строителство на сгради 41 1.25
17. Събиране, пречиства­не и доставяне на води 36 1.15
18. Артистична и творче­ска дейност 90 1.14
19. Производство на тю­тюневи изделия 12 1.14
20. Производство на ме­тални изделия, без ма­шини и оборудване 25 1.14
21. Дейности по обслуж­ване на сгради и озе­леняване 81 1.11
22. Производство на из­делия от други не­метални минерални суровини 23 1.03
23. Производство на изде­лия от каучук и пласт­маси 22 1.00
24. Производство и раз­пределение на елек­трическа и топлинна енергия и на газооб­разни горива 35 0.96
25. Производство на пре­возни средства, без автомобили 30 0.94
26. Събиране, отвеждане и пречистване на от­падъчни води 37 0.92
27. Производство на тек­стил и изделия от тек­стил, без облекло 13 0.89
28. Производство на елек­трически съоръжения 27 0.88
29. Добив на неметал­ни материали и су­ровини 08 0.82
30. Въздушен транспорт 51 0.79
31. Производство на ле­карствени вещества и продукти 21 0.75
32. Производство на ме­бели 31 0.75
33. Производство на ма­шини и оборудване, с общо и специално предназначение 28 0.73
34. Дейности на екстери­ториални организации и служби 99 0.72
35. Производство, некла­сифицирано другаде 32 0.67
36. Производство на хи­мични продукти 20 0.63

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63.

Печат

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.