Печат

Задължения на работодателя съгласно новия Закон за хората с увреждания

Posted in: Новини

На 18. 02. 2018 г. в ДВ бр. 105 е обнародван Закон за хората с увреждания.
Освен преференциите, които работодателите могат да ползват при създаване на работни места и звена за хора с трайни увреждания в предприятията си, имат и задължения /и компенсационна парична вноска при неизпълнение/, ако средносписъчният им персонал е над 50 човека.

Чл. 38. (1) С цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:
1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.
(2) Работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата по ал. 1.
(3) Работодателите се освобождават от задължението по ал. 1 при:
1. наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания;
2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
(4) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява обстоятелствата по ал. 3.
(5) Работодателите, извън тези по ал. 3, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона, се освобождават от задължението по ал. 1.
(6) При неизпълнение на задължението по ал. 1 и 5 работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Предвид, че Законът влиза в сила от 01. 01. 2019 г., препоръчваме на всички дружества с персонал над 50 човека да създадат организация по изпълнение на задължението си за осигуряване на квотата за назначаване на лица с трайни увреждания или да предприемат стъпки за освобождаване от квотата, ако отговарят на някое от обстоятелствата по ал. 3 и ал. 5 от горецитирания член.

Печат

НОВИ АДРЕСИ НА ОФИСИ - ВАРНА И РАЗГРАД

Posted in: Новини

Уведомяваме Ви, че офисите ни в гр. Разград и гр. Варна са преместени на нови адреси, както следва:

гр. Разград - ул. "Марин Дринов" № 1 /партер/

гр. Варна - бул. "Вл. Варненчик" № 57, ОЦ "Тракия", ет. 2, офис 16

 

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Марин Дринов” №1 (партер), тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Вл. Варненчик" № 57, ОЦ "Тракия", ет. 2, офис 16,  тел./факс 052/600932; GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.