Нови варианти за обслужване от СТМ

Posted in Предлагани услуги БЗР

Уважаеми клиенти и партньори, водени от нашата цел да продаваме не просто услуги, а ползи, ви предлагаме два нови варианта на обслужване от служба по трудова медицина.

Вариант 1

Обслужване от служба по трудова медицина с разширен обхват на дейностите, включващ допълнително:

 1. Разработване на фирмена политика по безопасни и здравословни условия на труд и приложната документация към нея (правила, процедури и регламенти)

2. Консултиране, подпомагане и разработване на вътрешни документи регламентиращи трудовата дейност и правоотношения:

3. Разработване на специфични инструкции и правила имащи отношение към безопасната работа

4. Провеждане на извънредни и периодични инструктажи за работа

5. Провеждане на специфични обучения по безопасност и здраве на място във фирмата, извън обхвата на задължителните обучения по наредбата за инструктаж и обучение

6. Подпомагане на работодателя в организацията на дейностите свързани с трудоустрояване на работници с трайно намалена работоспособност

7. Разработване на цялостната фирмена документация по ЗБУТ, включително и тази, която е пряка отговорност на длъжностното лице по безопасност и здраве

Вариант 2

Обслужване от служба по трудова медицина с инвестиционен елемент, който може да включва:

 1. Разработване на специфични инструкции за безопасна работа с оборудване и машини и предоставянето им на три носителя:

2. Конфигуриране и осигуряване на табло по ЗБУТ съобразено с конкретните нужди и специфика на вашето предприятие

3. Осигуряване на необходимите знаци по безопасност:

4. Разработване и предоставяне на подходящи агитационни материали за целите на безопасността и здравето:

5. Предоставяне на аптечен шкаф – оборудван с необходимите превързочни средства и списък с медикаментите които трябва да се набавят

6. Други специфични дейности свързани с обезопасяването и обозначаването на конкретни опасности по необходимост

7. По договаряне може да се реализират и по-широкомащабни дейности свързани с безопасността и здравето с участието на специализирани доставчици (наши клиенти) на преференциални условия (пожаризвестителни и пожарогасителни системи, вентилационни и аспирационни системи, мобилни ограждащи системи и др.)

Печат