Нови варианти за обслужване от СТМ

Уважаеми клиенти и партньори, водени от нашата цел да продаваме не просто услуги, а ползи, ви предлагаме два нови варианта на обслужване от служба по трудова медицина.

Вариант 1

Обслужване от служба по трудова медицина с разширен обхват на дейностите, включващ допълнително:

 1. Разработване на фирмена политика по безопасни и здравословни условия на труд и приложната документация към нея (правила, процедури и регламенти)

2. Консултиране, подпомагане и разработване на вътрешни документи регламентиращи трудовата дейност и правоотношения:

 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Длъжностни характеристики
 • Организация на труда и разпределение на работното време
 • Критерии за пригодност за различните позиции

3. Разработване на специфични инструкции и правила имащи отношение към безопасната работа

4. Провеждане на извънредни и периодични инструктажи за работа

5. Провеждане на специфични обучения по безопасност и здраве на място във фирмата, извън обхвата на задължителните обучения по наредбата за инструктаж и обучение

6. Подпомагане на работодателя в организацията на дейностите свързани с трудоустрояване на работници с трайно намалена работоспособност

7. Разработване на цялостната фирмена документация по ЗБУТ, включително и тази, която е пряка отговорност на длъжностното лице по безопасност и здраве

Вариант 2

Обслужване от служба по трудова медицина с инвестиционен елемент, който може да включва:

 1. Разработване на специфични инструкции за безопасна работа с оборудване и машини и предоставянето им на три носителя:

 • Хартиен – за съхранение в папка на работното място
 • Електронен – във формат pdf за мултиплициране
 • Полиестерен – съкратен вариант за залепване върху работно оборудване

2. Конфигуриране и осигуряване на табло по ЗБУТ съобразено с конкретните нужди и специфика на вашето предприятие

3. Осигуряване на необходимите знаци по безопасност:

 • Знаци табели за обозначаване на опасностите на работните места
 • Знаци стикери за обозначаване на опасности на машини
 • Предоставяне на номенклатура с необходимите знаци по безопасност в електронен вариант (на файл)

4. Разработване и предоставяне на подходящи агитационни материали за целите на безопасността и здравето:

 • Постери с различно съдържание във формат А3 на хартиен и електронен носител
 • Агитационни послания във формат А4 на хартиен и електронен носител за нуждите на ОБЗР и таблото по ЗБУТ
 • Инфографики свързани с конкретни дейности и процедури по ЗБУТ
 • Разработване и предоставяне на помощни и учебни материали свързани с обучението по ЗБУТ и промоцията на здравето (на хартиен и електронен носител)

5. Предоставяне на аптечен шкаф – оборудван с необходимите превързочни средства и списък с медикаментите които трябва да се набавят

6. Други специфични дейности свързани с обезопасяването и обозначаването на конкретни опасности по необходимост

7. По договаряне може да се реализират и по-широкомащабни дейности свързани с безопасността и здравето с участието на специализирани доставчици (наши клиенти) на преференциални условия (пожаризвестителни и пожарогасителни системи, вентилационни и аспирационни системи, мобилни ограждащи системи и др.)

Печат

Разработване на физиологични режими и правила за ръчна работа с тежести

Основания за разработването на физиологични режими на труд и почивка

Намаляването на тежкия физически труд винаги е било цел и приоритет на икономическите субекти и техническата интелигенция. Същевременно и в съвременната индустриална действителност ръчният труд не може да биде избегнат съвсем.

Тежкият физически труд е основна причина за множество професионално обусловени заболявания на опорно-двигателния апарат и редица злополуки с тежки последствия. Не случайно ръчната работа с тежести е един от основните приоритети като проблеми за разрешаване пред Международното организация на труда (МОТ). Българската нормативна уредба също отдава нужното внимание на проблема със Закона за безопасни и здравословни условия на труд, Кодекса на труда и редица наредби - НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, НАРЕДБА № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи и др.

Не на последно място е и факторът икономически показатели на трудовата дейност (ефективност на труда), на който се гледа все по-сериозно от страна на работодателите като целта е да се съхрани максимално работоспособността на кадрите и труда им да се използва оптимално.

Работоспособността като уникално човешко качество има своя динамика и особености, които трябва да се познават от работодателите с оглед безопасната и ефективна работа на персонала. На първо място – работоспособността не е константна величина. Тя зависи от множество фактори като пол, възраст, физически и психични дадености, здравословно състояние, моментно и общо функционално състояние на организма. На второ място – работоспособността е величина податлива на въздействие, тя може да се увеличава при правилна организация на труда или да намалява при лоши условия на труд и вредности. На трето място работоспособността зависи от биомеханични, телеснокинестетични и анатомо-физиологични дадености, т.е. човек има ограничени сили и възможности, които следва да се познават. Затова е необходимо трудът да бъде адаптиран към човешките възможности и особености – в крайна сметка човек разполага с два крака и две ръце – факт, който често се пренебрегва от инженери конструктори и проектанти на машини и съоръжения.

Както всяка друга човешка функция, работоспособността пряко зависи от динамичния стереотип на човека и има определена циклична структура – дневен (часови) цикъл, денонощен цикъл, седмичен цикъл, сезонен цикъл. Поради тези си особености работоспособността трябва да бъде съхранявана с подходящи мерки като физиологичните режими на труд и почивка.

Умората е най-естественото следствие от полагането на физически усилия и изразходването на енергия. В организма енергийният баланс е най-важната основа на работоспособността и неправилната организация на труда следва да се избягва понеже води до енергиен дисбаланс и възстановяването след преумора е по трудно и по-дълго. Много често лошата организация на труд води до хронична умора у работещите и те стават по-уязвими и податливи към влиянията на работната среда и в следствие на това развиват различни професионални заболявания. Същевременно при хронична умора метаболитните процеси се нарушават и обмяната на веществата става неефективна и по забавена. В нормални условия при интензивно физическо натоварване (повдигане и пренасяне на тежести) и при 30 минути работа са необходими пет минути пасивна почивка за възстановяването на енергийния баланс, докато при хора с хронична умора, 30 минути интензивна работа е непосилна задача и възстановяването протича по-бавно.

Съвсем нормално е физическите и психическите възможности на работещите в процеса на работа да спадат, а успоредно с тях спада и производителността на труда. В определен момент организмът има нужда от почивка, ако работата не бъде преустановена качеството на извършваната работа рязко се влошава, което неизбежно води и до функционални и органични увреждания.

Тази зависимост е особено изразена при извършването на тежък физически труд с многократно повдигане и пренасяне на тежести или други енергоемки дейности. Например ако за еднократно повдигане на тежест от 50 килограма е необходима енергия с калорийна равностойност на 0,3 к/кал, то за повдигането на 10 пъти по 50 килограма няма да необходими 3 к/кал, а цели 5 к/кал. Този факт означава, че физическата работа следва да бъде много умело организирана. Например е по-добре,ако е възможно товарът от 500 килограма да бъде редуциран на двадесет части по 25 килограма, отколкото на десет части по 50 килограма. Така ще бъде предотвратено екстремното натоварване на мускулите и ще бъде елиминирана опасността от увреждане. Същевременно почивките също трябва да се учестят, но те вече ще са по кратки поради необходимостта от по-малко време за възстановяване. От тук е изведен и основният принцип на труд и почивки: по-добре по-чести, но кратки почивки, от колкото по-редки и по-дълги почивки. Освен това по-редките и по-дълги почивки влияят зле на работоспособността – след по-дълга почивка организмът се нуждае отново от вработване, за да постигне оптимална работоспособност. Този ефект не се наблюдава при по-честите и кратки почивки.

 

 

Печат

Изготвяне на документи по ЗБУТ

Документи за разработването на които можете да получите съдействие от СТМ при Анимакс ООД

 

• Декларация по образец по ч. №15 от ЗЗБУТ- регистрация в Дирекция “ОИТ“
• Предоставяне на книга за начален инструктаж
• Предоставяне на книга за инструктаж на работното място и периодичен и извънреден инструктаж
• Предоставяне на книга за ежедневен инструктаж
• Предоставяне на ревизионна книга, съгласно изискването на чл.408 от КТ – регистрация в Дирекция “ОИТ“
• Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж
• Изготвяне на програма за инструктаж работното място
• Изготвяне на служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
• Изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
• Изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктаж
• Изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
• Изготвяне на заповед и програма за оценка на риска
• Изготвяне на заповед и програма за определяне на мерки за намаляване на риска
• Изготвяне на заповед по Наредба № 11 от 2005г.
• Изготвяне на заповеди по реда на Наредба № І-209 от 2004г. и Наредба 16-116 от 2008г.
• Изготвяне на заповед за определяне местата за трудоустрояване
• Изготвяне на заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти
• Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка/територия
• Заповед за ЛПС и работно облекло
• Заповед за физиологични режими на труд и почивка
• Предоставяне на декларация за трудова злополука – образец
• Организация за изграждане на комитет/ група по условия на труд – документи
• Изготвяне на инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване
• Правила за безопасни и здравословни условия на труд
• Инструкция по електробезопасност
• Изготвяне на правила за първа долекарска помощ
• Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО
• Предоставяне на дневник за контрол на ръчните преносими електрически инструменти
• Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти
• Правилник за вътрешния трудов ред
• План за действие при бедствия и аварии
• Противопожарна инструкция
• Длъжностни характеристики
• Изработване на заповеди за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
• Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене
• Заповед и дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време и осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време за обекта;

 

Програми с мерки в съответствие с нормативните изисквания

Основни изисквания за безопасната организация на територията на фирмата

 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Територията на предприятието (обекта) се огражда и/или се предприемат други мерки за ограничаване достъпа на външни лица.

Товарите се обработват при спазване на изискванията за безопасност на труда и установените знаци и сигнали.

Мястото, броят, размерите и видът на вратите и порталите в работните помещения, както и материалите, от които се изработват, се определят от характера на дейността, вида на работните помещения, транспортните средства и обработваните товари и от изискванията за евакуация при аварии и пожари. Вратите и порталите на работните помещения трябва да осигуряват безопасното преминаване на работещите. Тежките врати и порталите се осигуряват срещу самооткачване и самопридвижване. Вратите и порталите в работните помещения трябва да могат да се отварят ръчно. Вратите и порталите, определени за преминаване само на транспортни средства, се маркират със знаци, забраняващи движението на пешеходци.

Зони, работни помещения, места, оборудване или части от тях, при които съществува опасност за работещите, се означават с установените знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана.

В работните помещения и в сградите се осигуряват пътища и изходи за евакуация при аварийни ситуации, пожари, бедствия и др., съобразени с броя на работещите. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги свободни с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасната зона. Вратите на аварийните изходи трябва да могат да се отварят отвътре навън безпрепятствено и без ключ.

Подовете на работните помещения и на работните места се поддържат така, че да не са хлъзгави, да нямат опасни неравности, наклони, препятствия и отвори. Повърхността на подовете, стените и таваните се поддържат чисти съгласно производствените и хигиенните изисквания.

В работните помещения се осигурява приоритетно естествено осветление. Когато естественото осветление е недостатъчно, се устройва смесено осветление.

В процеса на експлоатацията се поддържат проектните, количествените и качествените показатели на осветителните уредби.

В работните помещения, в които има отделяне на прах, токсични и други вредни вещества, се осигурява принудителна вентилация. При източника на отделяне на вредни вещества и прахове се устройва и местна (локална) вентилация.

При наличие на наднормени нива на шума в работните места в зависимост от технологичните възможности се прилагат технически решения за неговото ограничаване при източниците на шум, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани и др. При невъзможност да се ограничи нивото на шума, чрез технически решения се осъществява дистанционно управление на машините и съоръженията или се изграждат звукоизолирани кабини за персонала или се предоставят необходимите ЛПС.

През студения и преходните периоди на годината в работните помещения се осигурява отопление съобразно характера на работата и в съответствие с хигиенните норми. В големи производствени помещения (халета), където е технически невъзможно да се осигурят изискванията, се вземат допълнителни мерки за затопляне на работещите (изграждане на отоплени помещения или кабини, топли въздушни душове, осигуряване на специални работни облекла и др.). При наднормени стойности на скоростта на движение на въздуха се вземат мерки за нейното ограничаване - въздушни завеси, паравани, прегради, врати, остъкляване и др.

работно оборудване и технологични процеси

Работното оборудване и процесите, при които се отделят прах, токсични и други вредни вещества, се комплектоват с пречиствателни и/или вентилационни устройства.

За всяка вентилационна или пречиствателна уредба се води документация, съдържаща техническите й параметри и инструкция за експлоатация и ремонт. Нови или ремонтирани вентилационни или пречиствателни уредби се въвеждат в експлоатация след установяване на ефективността на тяхната работа.

Не се допуска до експлоатация работно оборудване с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.

Автоматичните регулиращи устройства трябва да осигуряват сигнализиране при излизане на процесите извън границите на регулиране, когато това създава опасност от злополуки и аварии.

Органите за управление на работното оборудване не трябва да позволяват самопроизволно включване или промяна в режима на работата му.

Мястото за управление на работното оборудване се устройва така, че да осигурява видимост на оператора към опасните зони. При невъзможност за осигуряване видимост от мястото на управление на работното оборудване до всички опасни зони се изгражда сигнална система, посредством която да се подава навременна информация на работещите за режимите на работа, свързана с тяхната безопасност.

Движещите се части на работното оборудване, които създават риск от злополуки, се ограждат с предпазни устройства, осуетяващи достъпа до опасните зони, или се снабдяват с устройства, спиращи движението им при достигане на опасната зона от човек или предмети. Огражденията и предпазните устройства да отговарят на следните изисквания:

1. да са достатъчно здрави;

2. да не предизвикват допълнителна опасност;

3. да не могат да бъдат лесно отстранени или изключени от действие;

4. да са разположени на достатъчно разстояние от опасната зона;

5. да не ограничават повече от необходимото възможността за наблюдение на работното оборудване и неговото обслужване;

6. да бъде ограничен случайният достъп на други лица в опасна близост до машината.

Обезопасяване на опасната зона на машината и работното място на оператора с механично ограждение

При изключване и включване на работното оборудване към енергийните източници се изпълняват организационните и техническите мероприятия, осигуряващи безопасност на работещите.

При извършване на ремонтни работи, свързани с риск за работещите, се осъществяват организационни и технически мероприятия за безопасност:

1. спиране на работното оборудване;

2. изключване на енергозахранването;

3. преустановяване на технологичното захранване с материали, суровини, елементи и др.;

4. реализиране на мерки против повторно включване;

5. поставяне на знаци, табели и ограждения;

6. проверка за отсъствие на вредности и за обезопасяване на работното място;

7. други мерки в зависимост от опасностите, спецификата на работното оборудване или процеса.

За предпазване на работещия от стружки и отчупени късове материал между зоната на обработване и работещия на машината се осигуряват щитове от прозрачен материал с необходимата здравина, които не трябва да пречат на оператора във връзка с изпълнението на други изисквания за безопасността и здравето при работа.

Сменните зъбни колела, ремъчните и верижните предавки се осигуряват с капаци с изправни и сигурно действащи фиксатори и/или блокировки.

Приспособленията за покриване на детайли в процеса на обработването им се снабдяват със сигурни закрепващи устройства.

Съставните режещи инструменти (сглобяеми фрези и свредла, ножови глави и др.) се осигуряват с елементи, възпрепятстващи самоволното освобождаване или изхвърляне на някоя от съставните им части по време на работа.

При работа на работното оборудване не се допуска:

1. отваряне на капаците на електрическите и щекерните табла и извършването на монтажно-демонтажни или настроечни работи при включени към електрическата мрежа машини и линии;

2. директният или посредством други средства допир до въртящи се части на машините и линиите;

3. наличие на разлято масло или охладителна течност и на детайли или заготовки, освен в техните палети или опаковки;

4. работа, довеждаща до непрекъсната (нечупеща се) стружка.

работни места

Всички работни места се устройват съгласно предназначението си и съгласно ергономичните принципи на организация.

Височината на работната повърхност се съобразява с естеството и тежестта на труда.

Височина на работната повърхност в зависимост от естеството на работа:

1) прецизна работа;

2) лека работа;

3) тежка работа.

Шлосерски маси, тезгяси и други работни маси за извършване на монтажни работи с правостояща работна са с препоръчителна височина 900 милиметра.

При организиране на работните повърхности за работа в седнало положение се осигурява необходимата работна площ (600х400 мм), съобразно антропометричните изисквания, като детайлите и елементите се подреждат в естествената досегаемост на ръцете

При извършване на прецизни операции с висока степен на точност и ангажираност на вниманието се устройва местно (локално) осветление

При устройване на седящи работни места се предвижда свободно пространство за ходилата (100х100 мм) и отстояние между плота и бедрата (175мм)

Организация на пространството за краката при седяща работна поза

При устройване на съседни седящи работни места се спазва дистанция от поне 100 мм от двете работни повърхности

Организация на пространството за краката при седяща работна поза

При определени машини, където е технологично допустимо и работата изисква повишена степен на прецизност се препоръчва осигураване на подвижна седалка – опора и правостоящата работна поза да бъде комбинирана – опорно правостояща.

 

При интензивна ръчна работа съчетана с правостояща поза работната повърхност не трябва да превишава височината на сърцето с цел предотвратяване преждевременната умора, а оптималният ъгъл на лакътната става е в диапазона 850 – 1200

МАТЕРИАЛИ И ВЕЩЕСТВА

Прах, токсични и други вредни вещества

Не се допускат концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда над съответно определените пределно допустими концентрации (наличието им се установява чрез периодични лабораторни измервания).

В зависимост от вида и степента на вредност на веществата се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места.

Ограничава се до минимум съдържанието на примеси в суровините, които в процеса на производството могат да доведат до отделяне на вредни вещества в работната среда.

Води се картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика, като за всяко опасно вещество се разработва инструкция или указание за безопасна работа.

Манипулирането и опаковането на прахообразни, токсични и други вредни материали се извършва предимно автоматизирано или механизирано, като се осигурява:

1. минимална височина на свободното падане;

2. мерки за ограничаване попадането им в работната среда;

Формирането на вторични източници на замърсяване на работната среда се предотвратява чрез подходящо редовно почистване на технологичното оборудване, работните места и производствените помещения. При почистването не се прилагат сухи способи (измитане, изчеткване, изтупване и почистване със сгъстен въздух).

За ограничаване на вторичното прахово замърсяване се предвиждат мерки за:

1. подобряване на повърхностите, където са възможни отлагания;

2. оросяване;

3. рекултивиране на вътрешнозаводски терени и депа за твърди отпадъци;

4. използване на вакуумни устройства за почистване на работното място и работното оборудване;

5. мокро почистване и др.

Осигурява се ползването на лични предпазни средства (ЛПС) от работещите при:

1. краткотраен контакт с вредни вещества, който не може да бъде предотвратен;

2. аварийни ситуации с повишено прахоотделяне;

3. почистване и ремонт на работни места и оборудване, смяна на филтри на пречиствателни инсталации;

4. разрушаване на прахоотделящи материали и други подобни работи.

При обработване на изделия, които могат да отделят прах, се избягват сухите методи на обработка.

Прахообразните материали се пресяват на закрито. При сеене за разделяне на фракции на ситата се монтират плътни обвивки с възможност за свързване към аспирационно устройство.

Отделянето на вредни вещества във въздуха от открити повърхности (галванични вани, вани за почистване, съдове с разтворители, масла, прясно боядисани или лакирани повърхности и др.) се ограничава чрез монтиране на бордови аспирационни системи, капаци, изолиране в отделни помещения, използване на пенители и др. или чрез промяна в организацията на технологичните процеси.

Специфични изисквания при работа с химически агенти

"Химичен агент" е всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е или не е произведено и дали е пуснато на пазара.

"Опасен химичен агент" е:

а) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасно вещество по Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), независимо от това, дали веществото е класифицирано като опасно по тази наредба, с изключение на веществата, които отговарят само на критериите за класификация като опасни за околната среда;

б) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен химичен препарат по Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, независимо от това, дали препаратът е класифициран като опасен по тази наредба, с изключение на препаратите, които отговарят само на критериите за класификация като опасни за околната среда;

в) всеки химичен агент, който, без да отговаря на критериите за класификация като опасен, може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или присъства на работното място, да създаде риск за безопасността и здравето на работещите

Когато естеството на работата не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, работодателят прилага предпазни и защитни мерки:

1. организиране на подходящи работни процеси и контролни съоръжения, както и използване на подходящо оборудване и материали, за да се избегне или намали до минимум отделянето на опасните химични агенти;

2. прилагане на колективни мерки за защита при източника на риска, като ефективна вентилация и подходящи организационни мерки;

3. прилагане на индивидуални защитни мерки, включително лични предпазни средства, когато не е възможно да се предотврати експозицията на опасни химични агенти по друг начин.

Работодателят извършва периодични измервания на химичните агенти, които могат да доведат до риск за здравето на работещите на работното място когато:

1. не може да оцени по друг начин ефективността на предприетите предпазни и защитни мерки;

2. има промяна на условията, които могат да доведат до промени на експозицията.

Работодателят взема под внимание резултатите от измерванията при изпълнение на задълженията си за оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.

В случай на превишаване на граничните стойности на химичните агенти на работното място работодателят незабавно предприема предпазни мерки, като отчита степента и естеството на превишаването.

При наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), като се вземат предвид:

1. опасните свойства на химичните агенти;

2. данните от информационния лист за безопасност за химичния агент, предоставен от производителя или вносителя на химични агенти;

3. степента, видът и продължителността на експозицията;

4. условията на работа с опасни химични агенти, както и тяхното количество;

5. ефектът от предпазните мерки, които са предприети или ще бъдат предприети;

6. заключенията от здравното наблюдение в случаите, в които има налични данни.

При оценката на риска се вземат предвид ремонтните дейности, непланираните, но предвидими събития, възможностите за възникване на промишлени аварии и дейностите, които могат да доведат по други причини до неблагоприятни ефекти върху здравето и безопасността, въпреки предприетите технически мерки.

Когато естеството на работата не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, работодателят прилага предпазни и защитни мерки:

1. организиране на подходящи работни процеси и контролни съоръжения, както и използване на подходящо оборудване и материали, за да се избегне или намали до минимум отделянето на опасните химични агенти;

2. прилагане на колективни мерки за защита при източника на риска, като ефективна вентилация и подходящи организационни мерки;

3. прилагане на индивидуални защитни мерки, включително лични предпазни средства, когато не е възможно да се предотврати експозицията на опасни химични агенти по друг начин.

ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА

Осветление на работните места

С приоритет в работните помещения се осигурява естествено осветление.

Когато естественото осветление е недостатъчно, се прилага смесено осветление. За всички помещения и работни места, където няма естествено осветление, се осигурява изкуствено осветление. Използваните цветове при изкуствено осветление не трябва да възпрепятстват или да влияят на възприемането на сигналите или предупредителните табели.

При съществени различия в изискванията към осветлението на близко разположени работни места се изпълняват изискванията за преобладаващия вид работни места, а за работните места с по-строги изисквания се прилага смесено (естествено и изкуствено) осветление или система от комбинирано (общо и местно) изкуствено осветление.

В процеса на експлоатация се поддържат проектните, количествените и качествените показатели на осветителните уредби и на устройствата за осветление. Качествените показатели на осветителните уредби и устройства се установяват с периодични измервания.

Производствен микроклимат

В големи производствени помещения (халета) и на други места, където през студения и преходните периоди на годината е технически невъзможно да се осигури общо отопление се вземат допълнителни мерки за затопляне на работещите (отоплени помещения или кабини, топли въздушни душове, осигуряване на специални работни облекла и др.).

При работа в помещения, в които по технологични причини се поддържат отрицателни температури, на работещите се осигурява специално работно облекло и се въвежда подходящ режим на работа.

Материали, нагрети в хода на технологичния процес, когато могат да оказват вредно въздействие върху здравето или безопасността на работещите, се изолират или изнасят от производствените помещения. Манипулирането с тях се извършва по дистанционен начин извън зоната на големите топлинни натоварвания.

При наднормени стойности на скоростта на движение на въздуха се вземат мерки за нейното ограничаване - вентилационни системи, въздушни завеси, паравани, прегради, врати, остъкляване и др.

Намаляване на шума на работното място

При наличие на наднормени нива на шум (установява се с периодични лабораторни измервания) на работните места в зависимост от технологичните възможности се прилагат технически решения за неговото ограничаване чрез екрани, кожуси, покрития, ограждания, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани, изолиране, дистанционно управление на машини и съоръжения, звукоизолирани кабини за персонала и др.

При работа в условията на шум над установените норми и когато са приложени всички изисквания за намаляване нивото на шума, работещите ползват антифони (външни или вътрешни).

В случаите, когато е невъзможно по технологичен път или чрез прилагане на технически решения да се постигнат установените норми за шум, се разработват рационални режими на труд и почивка, намаляващи експозицията и вредното му въздействие.

работни движения и операции, работна поза и тежест на труда

Ръчните операции да се извършват с изправни и удобни инструменти, които не създават условия за нараняване на ползващите ги и отговарят на следните общи изисквания:

1. чуковете да имат изпъкнало чело, да не са подбити, да нямат пукнатини и да са здраво закрепени към дръжките;

2. пробоите, центрите и секачите да нямат пукнатини и подбитости;

3. секачите да са с дължина не по-малка от 150 мм;

4. гаечните ключове да нямат пукнатини и отчупени части;

5. дръжките на ръчните инструменти да са гладки и изработени от жилав и твърд материал;

6. дължината на дръжките на чуковете да е от 300 до 400 мм за шлосерските и от 450 до 900 мм за ковашките чукове в зависимост от теглото им.

Детайли и приспособления с маса над 10 kg или неудобни за ръчно манипулиране се поставят и снемат от машините и транспортните средства чрез повдигателни механизми (кранове, повдигателни платформи, телфери, подвижни ролкови маси и др.).

По време на работа на машините не се допуска почистване на инструментите и на машините и извършване на ремонти.

Почистване на режещи инструменти с голи ръце не се допуска.

Не се извършват ремонти и преустройства на вентили, тръбопроводи и съединения по тях и на съставни части на работно оборудване, когато се намират под налягане.

Работната поза и местоположението на работещите по време на работа и при използване на работното оборудване се съобразява с ергономичните принципи.

Трудовата дейност се извършва при оптимална организация на работните движения и работната поза с цел предотвратяване на продължителното статично мускулно напрежение и ограничаване на двигателно- монотонната дейност.

Свързаните с трудовата дейност психосоциални фактори се контролират и подобряват чрез прилагане на специфични за всеки вид труд профилактични програми за намаляване на психичното напрежение и стреса по време на работа.

Печат

Изготвяне на документи по ЗБУТ (2)

Документи за разработването на които можете да получите съдействие от СТМ при Анимакс ООД

 

• Декларация по образец по ч. №15 от ЗЗБУТ- регистрация в Дирекция “ОИТ“
• Предоставяне на книга за начален инструктаж
• Предоставяне на книга за инструктаж на работното място и периодичен и извънреден инструктаж
• Предоставяне на книга за ежедневен инструктаж
• Предоставяне на ревизионна книга, съгласно изискването на чл.408 от КТ – регистрация в Дирекция “ОИТ“
• Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж
• Изготвяне на програма за инструктаж работното място
• Изготвяне на служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
• Изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
• Изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктаж
• Изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
• Изготвяне на заповед и програма за оценка на риска
• Изготвяне на заповед и програма за определяне на мерки за намаляване на риска
• Изготвяне на заповед по Наредба № 11 от 2005г.
• Изготвяне на заповеди по реда на Наредба № І-209 от 2004г. и Наредба 16-116 от 2008г.
• Изготвяне на заповед за определяне местата за трудоустрояване
• Изготвяне на заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти
• Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка/територия
• Заповед за ЛПС и работно облекло
• Заповед за физиологични режими на труд и почивка
• Предоставяне на декларация за трудова злополука – образец
• Организация за изграждане на комитет/ група по условия на труд – документи
• Изготвяне на инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване
• Правила за безопасни и здравословни условия на труд
• Инструкция по електробезопасност
• Изготвяне на правила за първа долекарска помощ
• Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО
• Предоставяне на дневник за контрол на ръчните преносими електрически инструменти
• Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти
• Правилник за вътрешния трудов ред
• План за действие при бедствия и аварии
• Противопожарна инструкция
• Длъжностни характеристики
• Изработване на заповеди за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
• Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене
• Заповед и дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време и осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време за обекта;

 

Програми с мерки в съответствие с нормативните изисквания

Основни изисквания за безопасната организация на територията на фирмата

 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРАДПРИЯТИЕТО

Територията на предприятието (обекта) се огражда и/или се предприемат други мерки за ограничаване достъпа на външни лица.

Товарите се обработват при спазване на изискванията за безопасност на труда и установените знаци и сигнали.

Мястото, броят, размерите и видът на вратите и порталите в работните помещения, както и материалите, от които се изработват, се определят от характера на дейността, вида на работните помещения, транспортните средства и обработваните товари и от изискванията за евакуация при аварии и пожари. Вратите и порталите на работните помещения трябва да осигуряват безопасното преминаване на работещите. Тежките врати и порталите се осигуряват срещу самооткачване и самопридвижване. Вратите и порталите в работните помещения трябва да могат да се отварят ръчно. Вратите и порталите, определени за преминаване само на транспортни средства, се маркират със знаци, забраняващи движението на пешеходци.

Зони, работни помещения, места, оборудване или части от тях, при които съществува опасност за работещите, се означават с установените знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана.

В работните помещения и в сградите се осигуряват пътища и изходи за евакуация при аварийни ситуации, пожари, бедствия и др., съобразени с броя на работещите. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги свободни с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасната зона. Вратите на аварийните изходи трябва да могат да се отварят отвътре навън безпрепятствено и без ключ.

Подовете на работните помещения и на работните места се поддържат така, че да не са хлъзгави, да нямат опасни неравности, наклони, препятствия и отвори. Повърхността на подовете, стените и таваните се поддържат чисти съгласно производствените и хигиенните изисквания.

В работните помещения се осигурява приоритетно естествено осветление. Когато естественото осветление е недостатъчно, се устройва смесено осветление.

В процеса на експлоатацията се поддържат проектните, количествените и качествените показатели на осветителните уредби.

В работните помещения, в които има отделяне на прах, токсични и други вредни вещества, се осигурява принудителна вентилация. При източника на отделяне на вредни вещества и прахове се устройва и местна (локална) вентилация.

При наличие на наднормени нива на шума в работните места в зависимост от технологичните възможности се прилагат технически решения за неговото ограничаване при източниците на шум, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани и др. При невъзможност да се ограничи нивото на шума, чрез технически решения се осъществява дистанционно управление на машините и съоръженията или се изграждат звукоизолирани кабини за персонала или се предоставят необходимите ЛПС.

През студения и преходните периоди на годината в работните помещения се осигурява отопление съобразно характера на работата и в съответствие с хигиенните норми. В големи производствени помещения (халета), където е технически невъзможно да се осигурят изискванията, се вземат допълнителни мерки за затопляне на работещите (изграждане на отоплени помещения или кабини, топли въздушни душове, осигуряване на специални работни облекла и др.). При наднормени стойности на скоростта на движение на въздуха се вземат мерки за нейното ограничаване - въздушни завеси, паравани, прегради, врати, остъкляване и др.

работно оборудване и технологични процеси

Работното оборудване и процесите, при които се отделят прах, токсични и други вредни вещества, се комплектоват с пречиствателни и/или вентилационни устройства.

За всяка вентилационна или пречиствателна уредба се води документация, съдържаща техническите й параметри и инструкция за експлоатация и ремонт. Нови или ремонтирани вентилационни или пречиствателни уредби се въвеждат в експлоатация след установяване на ефективността на тяхната работа.

Не се допуска до експлоатация работно оборудване с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.

Автоматичните регулиращи устройства трябва да осигуряват сигнализиране при излизане на процесите извън границите на регулиране, когато това създава опасност от злополуки и аварии.

Органите за управление на работното оборудване не трябва да позволяват самопроизволно включване или промяна в режима на работата му.

Мястото за управление на работното оборудване се устройва така, че да осигурява видимост на оператора към опасните зони. При невъзможност за осигуряване видимост от мястото на управление на работното оборудване до всички опасни зони се изгражда сигнална система, посредством която да се подава навременна информация на работещите за режимите на работа, свързана с тяхната безопасност.

Движещите се части на работното оборудване, които създават риск от злополуки, се ограждат с предпазни устройства, осуетяващи достъпа до опасните зони, или се снабдяват с устройства, спиращи движението им при достигане на опасната зона от човек или предмети. Огражденията и предпазните устройства да отговарят на следните изисквания:

1. да са достатъчно здрави;

2. да не предизвикват допълнителна опасност;

3. да не могат да бъдат лесно отстранени или изключени от действие;

4. да са разположени на достатъчно разстояние от опасната зона;

5. да не ограничават повече от необходимото възможността за наблюдение на работното оборудване и неговото обслужване;

6. да бъде ограничен случайният достъп на други лица в опасна близост до машината.

Обезопасяване на опасната зона на машината и работното място на оператора с механично ограждение

При изключване и включване на работното оборудване към енергийните източници се изпълняват организационните и техническите мероприятия, осигуряващи безопасност на работещите.

При извършване на ремонтни работи, свързани с риск за работещите, се осъществяват организационни и технически мероприятия за безопасност:

1. спиране на работното оборудване;

2. изключване на енергозахранването;

3. преустановяване на технологичното захранване с материали, суровини, елементи и др.;

4. реализиране на мерки против повторно включване;

5. поставяне на знаци, табели и ограждения;

6. проверка за отсъствие на вредности и за обезопасяване на работното място;

7. други мерки в зависимост от опасностите, спецификата на работното оборудване или процеса.

За предпазване на работещия от стружки и отчупени късове материал между зоната на обработване и работещия на машината се осигуряват щитове от прозрачен материал с необходимата здравина, които не трябва да пречат на оператора във връзка с изпълнението на други изисквания за безопасността и здравето при работа.

Сменните зъбни колела, ремъчните и верижните предавки се осигуряват с капаци с изправни и сигурно действащи фиксатори и/или блокировки.

Приспособленията за покриване на детайли в процеса на обработването им се снабдяват със сигурни закрепващи устройства.

Съставните режещи инструменти (сглобяеми фрези и свредла, ножови глави и др.) се осигуряват с елементи, възпрепятстващи самоволното освобождаване или изхвърляне на някоя от съставните им части по време на работа.

При работа на работното оборудване не се допуска:

1. отваряне на капаците на електрическите и щекерните табла и извършването на монтажно-демонтажни или настроечни работи при включени към електрическата мрежа машини и линии;

2. директният или посредством други средства допир до въртящи се части на машините и линиите;

3. наличие на разлято масло или охладителна течност и на детайли или заготовки, освен в техните палети или опаковки;

4. работа, довеждаща до непрекъсната (нечупеща се) стружка.

работни места

Всички работни места се устройват съгласно предназначението си и съгласно ергономичните принципи на организация.

Височината на работната повърхност се съобразява с естеството и тежестта на труда.

Височина на работната повърхност в зависимост от естеството на работа:

1) прецизна работа;

2) лека работа;

3) тежка работа.

Шлосерски маси, тезгяси и други работни маси за извършване на монтажни работи с правостояща работна са с препоръчителна височина 900 милиметра.

При организиране на работните повърхности за работа в седнало положение се осигурява необходимата работна площ (600х400 мм), съобразно антропометричните изисквания, като детайлите и елементите се подреждат в естествената досегаемост на ръцете

При извършване на прецизни операции с висока степен на точност и ангажираност на вниманието се устройва местно (локално) осветление

При устройване на седящи работни места се предвижда свободно пространство за ходилата (100х100 мм) и отстояние между плота и бедрата (175мм)

Организация на пространството за краката при седяща работна поза

При устройване на съседни седящи работни места се спазва дистанция от поне 100 мм от двете работни повърхности

Организация на пространството за краката при седяща работна поза

При определени машини, където е технологично допустимо и работата изисква повишена степен на прецизност се препоръчва осигураване на подвижна седалка – опора и правостоящата работна поза да бъде комбинирана – опорно правостояща.

 

При интензивна ръчна работа съчетана с правостояща поза работната повърхност не трябва да превишава височината на сърцето с цел предотвратяване преждевременната умора, а оптималният ъгъл на лакътната става е в диапазона 850 – 1200

МАТЕРИАЛИ И ВЕЩЕСТВА

Прах, токсични и други вредни вещества

Не се допускат концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда над съответно определените пределно допустими концентрации (наличието им се установява чрез периодични лабораторни измервания).

В зависимост от вида и степента на вредност на веществата се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места.

Ограничава се до минимум съдържанието на примеси в суровините, които в процеса на производството могат да доведат до отделяне на вредни вещества в работната среда.

Води се картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика, като за всяко опасно вещество се разработва инструкция или указание за безопасна работа.

Манипулирането и опаковането на прахообразни, токсични и други вредни материали се извършва предимно автоматизирано или механизирано, като се осигурява:

1. минимална височина на свободното падане;

2. мерки за ограничаване попадането им в работната среда;

Формирането на вторични източници на замърсяване на работната среда се предотвратява чрез подходящо редовно почистване на технологичното оборудване, работните места и производствените помещения. При почистването не се прилагат сухи способи (измитане, изчеткване, изтупване и почистване със сгъстен въздух).

За ограничаване на вторичното прахово замърсяване се предвиждат мерки за:

1. подобряване на повърхностите, където са възможни отлагания;

2. оросяване;

3. рекултивиране на вътрешнозаводски терени и депа за твърди отпадъци;

4. използване на вакуумни устройства за почистване на работното място и работното оборудване;

5. мокро почистване и др.

Осигурява се ползването на лични предпазни средства (ЛПС) от работещите при:

1. краткотраен контакт с вредни вещества, който не може да бъде предотвратен;

2. аварийни ситуации с повишено прахоотделяне;

3. почистване и ремонт на работни места и оборудване, смяна на филтри на пречиствателни инсталации;

4. разрушаване на прахоотделящи материали и други подобни работи.

При обработване на изделия, които могат да отделят прах, се избягват сухите методи на обработка.

Прахообразните материали се пресяват на закрито. При сеене за разделяне на фракции на ситата се монтират плътни обвивки с възможност за свързване към аспирационно устройство.

Отделянето на вредни вещества във въздуха от открити повърхности (галванични вани, вани за почистване, съдове с разтворители, масла, прясно боядисани или лакирани повърхности и др.) се ограничава чрез монтиране на бордови аспирационни системи, капаци, изолиране в отделни помещения, използване на пенители и др. или чрез промяна в организацията на технологичните процеси.

Специфични изисквания при работа с химически агенти

"Химичен агент" е всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е или не е произведено и дали е пуснато на пазара.

"Опасен химичен агент" е:

а) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасно вещество по Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), независимо от това, дали веществото е класифицирано като опасно по тази наредба, с изключение на веществата, които отговарят само на критериите за класификация като опасни за околната среда;

б) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен химичен препарат по Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, независимо от това, дали препаратът е класифициран като опасен по тази наредба, с изключение на препаратите, които отговарят само на критериите за класификация като опасни за околната среда;

в) всеки химичен агент, който, без да отговаря на критериите за класификация като опасен, може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или присъства на работното място, да създаде риск за безопасността и здравето на работещите

Когато естеството на работата не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, работодателят прилага предпазни и защитни мерки:

1. организиране на подходящи работни процеси и контролни съоръжения, както и използване на подходящо оборудване и материали, за да се избегне или намали до минимум отделянето на опасните химични агенти;

2. прилагане на колективни мерки за защита при източника на риска, като ефективна вентилация и подходящи организационни мерки;

3. прилагане на индивидуални защитни мерки, включително лични предпазни средства, когато не е възможно да се предотврати експозицията на опасни химични агенти по друг начин.

Работодателят извършва периодични измервания на химичните агенти, които могат да доведат до риск за здравето на работещите на работното място когато:

1. не може да оцени по друг начин ефективността на предприетите предпазни и защитни мерки;

2. има промяна на условията, които могат да доведат до промени на експозицията.

Работодателят взема под внимание резултатите от измерванията при изпълнение на задълженията си за оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.

В случай на превишаване на граничните стойности на химичните агенти на работното място работодателят незабавно предприема предпазни мерки, като отчита степента и естеството на превишаването.

При наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), като се вземат предвид:

1. опасните свойства на химичните агенти;

2. данните от информационния лист за безопасност за химичния агент, предоставен от производителя или вносителя на химични агенти;

3. степента, видът и продължителността на експозицията;

4. условията на работа с опасни химични агенти, както и тяхното количество;

5. ефектът от предпазните мерки, които са предприети или ще бъдат предприети;

6. заключенията от здравното наблюдение в случаите, в които има налични данни.

При оценката на риска се вземат предвид ремонтните дейности, непланираните, но предвидими събития, възможностите за възникване на промишлени аварии и дейностите, които могат да доведат по други причини до неблагоприятни ефекти върху здравето и безопасността, въпреки предприетите технически мерки.

Когато естеството на работата не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, работодателят прилага предпазни и защитни мерки:

1. организиране на подходящи работни процеси и контролни съоръжения, както и използване на подходящо оборудване и материали, за да се избегне или намали до минимум отделянето на опасните химични агенти;

2. прилагане на колективни мерки за защита при източника на риска, като ефективна вентилация и подходящи организационни мерки;

3. прилагане на индивидуални защитни мерки, включително лични предпазни средства, когато не е възможно да се предотврати експозицията на опасни химични агенти по друг начин.

ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА

Осветление на работните места

С приоритет в работните помещения се осигурява естествено осветление.

Когато естественото осветление е недостатъчно, се прилага смесено осветление. За всички помещения и работни места, където няма естествено осветление, се осигурява изкуствено осветление. Използваните цветове при изкуствено осветление не трябва да възпрепятстват или да влияят на възприемането на сигналите или предупредителните табели.

При съществени различия в изискванията към осветлението на близко разположени работни места се изпълняват изискванията за преобладаващия вид работни места, а за работните места с по-строги изисквания се прилага смесено (естествено и изкуствено) осветление или система от комбинирано (общо и местно) изкуствено осветление.

В процеса на експлоатация се поддържат проектните, количествените и качествените показатели на осветителните уредби и на устройствата за осветление. Качествените показатели на осветителните уредби и устройства се установяват с периодични измервания.

Производствен микроклимат

В големи производствени помещения (халета) и на други места, където през студения и преходните периоди на годината е технически невъзможно да се осигури общо отопление се вземат допълнителни мерки за затопляне на работещите (отоплени помещения или кабини, топли въздушни душове, осигуряване на специални работни облекла и др.).

При работа в помещения, в които по технологични причини се поддържат отрицателни температури, на работещите се осигурява специално работно облекло и се въвежда подходящ режим на работа.

Материали, нагрети в хода на технологичния процес, когато могат да оказват вредно въздействие върху здравето или безопасността на работещите, се изолират или изнасят от производствените помещения. Манипулирането с тях се извършва по дистанционен начин извън зоната на големите топлинни натоварвания.

При наднормени стойности на скоростта на движение на въздуха се вземат мерки за нейното ограничаване - вентилационни системи, въздушни завеси, паравани, прегради, врати, остъкляване и др.

Намаляване на шума на работното място

При наличие на наднормени нива на шум (установява се с периодични лабораторни измервания) на работните места в зависимост от технологичните възможности се прилагат технически решения за неговото ограничаване чрез екрани, кожуси, покрития, ограждания, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани, изолиране, дистанционно управление на машини и съоръжения, звукоизолирани кабини за персонала и др.

При работа в условията на шум над установените норми и когато са приложени всички изисквания за намаляване нивото на шума, работещите ползват антифони (външни или вътрешни).

В случаите, когато е невъзможно по технологичен път или чрез прилагане на технически решения да се постигнат установените норми за шум, се разработват рационални режими на труд и почивка, намаляващи експозицията и вредното му въздействие.

работни движения и операции, работна поза и тежест на труда

Ръчните операции да се извършват с изправни и удобни инструменти, които не създават условия за нараняване на ползващите ги и отговарят на следните общи изисквания:

1. чуковете да имат изпъкнало чело, да не са подбити, да нямат пукнатини и да са здраво закрепени към дръжките;

2. пробоите, центрите и секачите да нямат пукнатини и подбитости;

3. секачите да са с дължина не по-малка от 150 мм;

4. гаечните ключове да нямат пукнатини и отчупени части;

5. дръжките на ръчните инструменти да са гладки и изработени от жилав и твърд материал;

6. дължината на дръжките на чуковете да е от 300 до 400 мм за шлосерските и от 450 до 900 мм за ковашките чукове в зависимост от теглото им.

Детайли и приспособления с маса над 10 kg или неудобни за ръчно манипулиране се поставят и снемат от машините и транспортните средства чрез повдигателни механизми (кранове, повдигателни платформи, телфери, подвижни ролкови маси и др.).

По време на работа на машините не се допуска почистване на инструментите и на машините и извършване на ремонти.

Почистване на режещи инструменти с голи ръце не се допуска.

Не се извършват ремонти и преустройства на вентили, тръбопроводи и съединения по тях и на съставни части на работно оборудване, когато се намират под налягане.

Работната поза и местоположението на работещите по време на работа и при използване на работното оборудване се съобразява с ергономичните принципи.

Трудовата дейност се извършва при оптимална организация на работните движения и работната поза с цел предотвратяване на продължителното статично мускулно напрежение и ограничаване на двигателно- монотонната дейност.

Свързаните с трудовата дейност психосоциални фактори се контролират и подобряват чрез прилагане на специфични за всеки вид труд профилактични програми за намаляване на психичното напрежение и стреса по време на работа.

Печат

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.